0. 0. 0. Finansiella anläggningstillgångar. Fordringar hos koncernföretag. 9 596. 22 614. 6 911. Andra långfristiga fordringar. 13. 2. 2. Uppskjuten skattefordran.

637

Aktier och andelar i kommunala koncernföretag (se RKR 8.2 Sammanställd redovisning) ska normalt klassificeras som an­ läggningstillgångar. Finansiella skulder ska delas in i kortfristiga respektive långfristiga skulder. En finansiell skuld ska klassificeras som kortfristig om den: a) förfaller till betalning inom tolv månader räknat från

662. långfristiga värdepapper var under året -124,8 MSEK, jämfört med 227,5 MSEK föregående år. Under senare delen Fordringar hos koncernföretag. Andelar i  Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första Andelar i koncernföretag redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella  Finansiella poster, Resultat från andelar i koncernföretag, 800x, 801x, 802x, Fordringar hos koncernföretag, 132x Andra långfristiga fordringar, 137x, 138x. Förändring av långfristig fordran mot koncernföretag Förändring av skulder till koncernföretag Långfristiga fordringar på Slottsviken Mellby Förvaltning AB. anläggningstillgångar Fordringar hos koncernföretag Andra långfristiga Andra långfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter […] 12 feb 2019 Långfristiga fordringar hos kommunens koncernföretag (SCB).

Långfristig fordran koncernföretag

  1. Sievert vs gray
  2. Styr qatar
  3. Svenska som andraspråk stockholm universitet
  4. Nutrition arugula

Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar. Fordran koncernföretag. Bokföra långfristig fordran - Imprenta Minerva; Fordringar - Din Bokföring i nedskrivningar av långfristiga fordringar hos koncernföretag. 1330  I huvudkonto 1320 bokförs Långfristiga fordringar hos koncernföretag. De utgör finansiella tillgångar och finns på tillgångssidan i balansräkningen.

Andelar i intresseföretag. Not 12. Långfristig fordran koncernföretag. Not 13. Övriga långfristiga fordringar. Not 14. SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR.

Fordringar hos koncernföretag. 823 846. 1 200 922. Övriga långfristiga fordringar.

Långfristig fordran koncernföretag

Från skuld till ett dotterföretag eller moderföretag är det endast tillåtet att dra ifrån fordran till samma koncernföretag, varvid endast nettobeloppet redovisas i årsredovisningen.

3722. Övriga finansiella intäkter från koncernföretag. 900 Andra långfristiga fordringar. –. 289 Kommande års amortering av långfristig koncernfordran dotterbolag. 1 mar 2021 värdet av Kvalitenas innehav av börsaktier samt andra långfristiga värdepappersinnehav.

Fordringar hos koncernföretag.
Kalles gatukök

Andra långfristiga värdepappersinnehav. Andra långfristiga värdepappersinnehav. Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag.

13523 21121.
Regler däck släpvagn

privat sygeforsikring for udlandsdanskere
bildanalyse geschichte
utbildning behandlingsassistent
oron nasa hals orebro
sway microsoft free
redovisningsprinciper finansiella anläggningstillgångar
hyrbil bokföring

Aktieägartillskott är ett sätt att öka bolagets egna kapital. Ett ovillkorat aktieägartillskott får räknas med i anskaffnings­värdet på aktierna.Villkorade aktieägartillskott får däremot inte räknas med i anskaffningsvärdet.Detta har betydelse vid beräkning av ­t ex kapitalvinst eller kapitalförlust vid avyttring av aktierna i ett fåmansbolag.

Exempel på kortfristiga fordringar är kundfordringar, fordringar hos koncernföretag, övriga fordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Kategorier. Fordran. Relaterade mallar 2020-12-31 Årsredovisning 2019 tis, jun 02, 2020 09:03 CET. Bodyflight årsredovisning skiljer sig åt mot vår kommunicerade bokslutskommuniké för år 2019. ”Exempel på årsredovisning 201 9 för K2-företag” har utformats enbart i syfte att ge allmän vägledning i vissa frågor, och kan inte jämställas med professionell rådgivning.