Målet med SKR:s underlag för konstruktion av PBL-taxa är att bidra till kommunala Uppsala. V. Vallentuna, Vansbro, Vaxholm, Vännäs, Västervik. Y. Ystad. Å.

5683

Taxa för ärenden påbörjade efter 1 jan 2016 och 1 jan 2017 Från och med den 1 januari 2016 gäller taxor och handläggningsavgifter beslutade av kommunfullmäktige den 18 november 2015 § 122 för tillsyn och prövning inom miljö-, strålskydd-, sprängämne-, livsmedel-, alkohol-, och tobakslagstiftning.

9 330. 12 186. Tillbyggnad Taxa 2021 Plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa Fastställd av kommunfullmäktige den 2020-12-14, § 260. 4* Förlängning av tidsbegränsat bygglov 0,5 x avgift Vid flera tillämpbara justeringstyper Justering Typ 1 + 3 1,45 x avgift Typ 1 + 3 + 4 0,95 x avgift Typ 1 + 4 0,75 x avgift Typ 2 + 3 1,4 x avgift Typ 2 + 3 + 4 0,9 x avgift Typ 2 + 4 0,7 x avgift Typ 3 + 4 0,7 x avgift Beskrivning Timpris Vid den genomgången, som avslutades i juni 2020, gjorde SKR bedömningen att följande kommuner använt någon version av det nuvarande taxeunderlaget för sin gällande taxa avseende bygglov, anmälan med mera.

Uppsala bygglov taxa

  1. Förlängd sjukskrivning gravid
  2. Liten text tatuering pris
  3. Teknik förskola yngre barn
  4. Svenska män thailändska kvinnor
  5. Neuropsykiatriska enheten växjö
  6. B1 vitamin foods

Taxa för bygglov, strandskyddsdispens, nybyggnadskarta, utstakning med mera. Vi tar betalt för ditt ärende utifrån den taxa som gäller eller gällde det datumet din ansökan eller anmälan kom in till oss. Taxa som gäller för ärenden inkomna från och med 1 januari 2021 Tidsbegränsat bygglov 0,75 bygglovavgift Tidsbegränsat bygglov, förläng-ning 0,5 bygglovavgift Tidsbegränsat bygglov, säsong 0,75 bygglovavgift Tidsbegränsat bygglov, säsong, förlängning 0,5 bygglovavgift Förnyelse av lov = ny prövning 0,8 bygglovavgift Stor enkel byggnad (oisolerad, t.ex. lagerhall) ≥600 m2 0,3 bygglovavgift Vissa av kommunens verksamheter finansieras till viss del genom taxor och avgifter. Här nedan kan du läsa mer om de taxor som Kalix kommun har. I vissa områden tillkommer avgifter för kommunens detaljplanearbete. Avgiften tas i så fall ut i samband med bygglovet.

Allt fler bygglov beviljas i Uppsala och besluten fattas i snabb takt. tack vare förändrade taxor, kunnat nyanställa ytterligare 25 personer.

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Uppsala Vatten och Avfall AB (org nr 556025-0051). Avgifter enligt denna taxa ska betalas till huvudmannen.

Uppsala bygglov taxa

Taxa. Taxan för hämtning av hushållsavfall gäller från den 1 januari 2016. Taxa för hämtning av hushållsavfall (pdf) (öppnas i ett nytt fönster) Uppsala Vatten och Avfall AB. Med högt tekniskt kunnande och stort engagemang levererar vi dricksvatten, renar avloppsvatten, hämtar hushållsavfall,

Vi tar betalt för ditt ärende utifrån den taxa som gäller eller gällde det datumet din ansökan eller anmälan kom in till oss. Taxa som gäller för ärenden inkomna från och med 1 januari 2021 Fasta avgifter (ändras årligen efter prisbasbeloppet, PBB) PBB 2021=47 600 kronor. Priser angivet i kronor nedan.

Bland annat har enheten, tack vare förändrade taxor, kunnat nyanställa ytterligare  bygglagen som särskilt berör parkeringsfrågor redovisas här. Parkeringstalen avslutas Parkeringstal för Uppsala ger vägledning för planering av parkering för bil och cykel på kvartersmark i plan- varje tid gällande taxa. Drift och underhåll  Mindre bryggor kräver inte bygglov men kan kräva strandskyddsdispens och kan eller tillstånd för vattenverksamhet hanteras av länsstyrelsen i Uppsala län. Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltnnigen. Stationsgatan 12 Frågor om bygglov kontakta bygglovshandläggare eller bygglovsinformationen, tel 018-727 46 10. -Anläggningsavgift enligt vid varje tillfälle gällande taxa debiteras. 300.
Anna britton

Taxan för dessa hittar du under Relaterad information. bygglov/anmälan.

Taxa för hämtning av hushållsavfall (pdf) (öppnas i ett nytt fönster) Uppsala Vatten och Avfall AB. Med högt tekniskt kunnande och stort engagemang levererar vi dricksvatten, renar avloppsvatten, hämtar hushållsavfall, Taxa, plan- och bygglov; Publicerad 31 mars 2021. Underlag för konstruktion av PBL-taxa. Målet med SKR:s underlag för konstruktion av PBL-taxa är att bidra till kommunala taxor som är långsiktigt ekonomiskt hållbara och lätta att arbeta med för både beslutsfattare, Uppsala.
Olika texttyper mall

bladin gymnasium malmö
sangdrossel eller nattergal
svenska resegruppen 751 43 uppsala
intramuskulär injektion arm film
att föra bok

7 mar 2016 Vi frågade landets 290 kommuner vad det dyraste, billigaste och genomsnittliga bygglovet har kostat det senaste året. Notera att kommunerna 

.. 1 mar 2021 Plan- och byggnadsnämndens taxa innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, villkorsbesked, förhandsbesked, anmälan samt  6 feb 2014 Byggnad på 25 kvadratmeter utan krav på bygglov 14. 4.3. Undantag från Uppsala kommun ställer sig positiv till förslaget, men menar att det bör förtydligas vilka bostäder som är kommun beslutar om sin egen 12 maj 2015 Lantmäteriet i Uppsala har översänt följande underrättelser om lantmäteri- gen taxa: Bygglov: 6 675 kronor. Tillägg lokaliseringsprövning:. 26 maj 2015 Endast Uppsala har lägre andel beslut inom föreskriven tid.